Datu aizsardzība /Lietošanas noteikumi

Vispārējā vienošanās


SIA  „Rinetta ”, reģistrācijas Nr. 52103065791, adrese: Ganību 69/71, Liepāja, LV 3401, Latvija, nodrošina tīmekļa lapā mebeluveikals.lv , turpmāk saukta Internetveikals, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Internetveikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Apstiprinot preces pirkšanu  Internetveikalā , jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Internetveikalā piedāvātās  Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.


Privātums


SIA „Rinetta” aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību, attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

SIA „Rinetta ” iegūst no patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju „Dzintars” Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz nodrošināt, ka jūs būsiet informēts par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un saņemt  informāciju  par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds,  adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. „Rinetta ” nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

„Rinetta ” nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. „Rinetta” nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz “Rinettai ” īstenot servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt patērētāju atbalstu.

„Rinettai ” pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. “Rinetta” būs spiesta atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

„Rinetta” veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Internetveikalā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.


Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.


Internetveikala darbības mērķis


Šo Interneta veikalu ir izveidojis un uztur „Rinetta”  Internetveikals ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē, un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.


 


Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.


 


 


Cenu veidošanas politika


Tīmekļa lapā www.store.dzintars.com visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā, tomēr cenas var tikt norādītas arī citā valūtā, ja tirdzniecība paredzēta valstī, kuras valūta nav eiro. “Rinetta ” cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi.

Visām cenām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.


Piegāde


Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu preču Piegādes noteikumiem.


Preču atgriešanas noteikumi


Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atgriešanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām jūs iepazīties ar Preču atgriešanu noteikumiem.


Lietotāja pienākumi


Piekļūstot Internetveikalam vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Internetveikalā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Internetveikalā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Internetveikala darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt „Rinettai ”


Trešo personu atbildība


Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Internetveikala saites. Internetveikalā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu vai mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Internetveikala saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu interneta vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

 


Piekrišana elektroniskai informācijas saņemšanai


Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šī Internetveikala, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo „Rinetta ” nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Internetveikala.

Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Internetveikala pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad „Rinetta ” klientu informē par vispārēju akciju Internetveikalā, kura attiecās uz visām Internetvaikalā piedāvājuma precēm.


Vispārīgie noteikumi


Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un „Rinetta” noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Internetveikala un tā satura lietošanu no jūsu puses.

„Rinetta ” ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Internetveikalā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Internetveikalu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. „Rinetta” patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Internetveikalu jebkādā veidā.


Nepārvarama vara


„Rinetta” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus „Rinettas” saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras darbības pārtraukumu. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā „Rinetta ” savu iespēju robežās centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Pātērētāja tiesības

Garantijas noteikumi

MebeluTirgus.lv Internetveikalā iegādātajām precēm ir ražotāja garantija un tā ir spēkā 24 mēnešus no preces iegādes brīža. Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu.
MebeluTirgus.lv nav atbildīgs par mēbeļu amortizāciju, tekstūru kā arī koksnes un mēbeļu auduma krāsu. Produkta montāža ir jāveic tikai saskaņā ar montāžas instrukcijām.
Saņemot nekvalitatīvu vai deformētu preci, kas neatbilst specifikācijai, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu vai arī klientam tiks atgriezta iemaksātā naudas summa.
Garantija attiecas uz mēbelēm, kas ir bojātas transportēšanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies izgatavotāja vainas dēļ.

Bezmaksas garantija nedarbojas:

• ja mēbeļu uzstādīšana netika veikta saskaņā ar instrukcijām

• ja mēbeles ir bojātas pircēja vainas dēļ.

Pēc defekta konstatēšanas un apstiprināšanas, 7 - 45 darba dienu laikā, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu.

Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

Atteikuma tiesības

14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), veicot preces atgriešanu. Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums (jānorāda pasūtījuma numurs, preces saņemšanas datums un bankas rekvizīti, uz kuriem veicama naudas atmaksa, nosūtot to uz e-pasta adresi: veikals@mebelutirgus.lv .

Atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu. Jums ir pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

SIA „Rinetta” 15 dienu laikā no preces atgriešanas dienas atmaksā to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Naudas atmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu. SIA „Rinetta” ir tiesīga neatmaksāt naudu par preci, kamēr tā nav atgriezta.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Atbildība par preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā, strīdu risinot pārrunu ceļā vai iesniedzot prasību tiesā. Saglabāt oriģinālo preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā